1) Nabídka bakalářskách prací

Níže uvedená nabídka témat bakalářských prací nemusí být závazná. Témata mohou sloužit pro inspiraci případných zájemců a zaměření prací je samozřejmě možné přizpůsobit podle individuálních požadavků a návrhů. Vítány jsou i zcela nové či upravené náměty. Na práce je možné navazovat i v dalších úrovních studia (např. formou navazující diplomové práce) nebo naopak téma pro bakalářskou práci rozšířit a zpracovat jako práci diplomovou.

Zájemcům o bakalářskou práci rovněž doporučujeme projít i nabídku témat diplomových a disertačních prací (a případně i níže zmíněná sirotčí data) – velká část z těchto námětů je po dohodě možné upravit i pro potřeby bakalářské prace. Také upozorňujeme na rozsáhlou nabídku sirotčích dat, která jsou většinou volná ke zpracování a publikování – nemusí se tedy nutně jednat pouze o bakalářské či diplomové práce, ale o širší, nezávaznou spolupráci s naší výzkumnou skupinou.

Aktuální přehled témat pro bakalářské práce pro rok 2017–2018

 Souvislost environmentálních a genetických faktorů s délkou 2. a 4. prstu a s dalšími morfologickými znaky člověka

 • Školitel: RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
 • Je známo, že poměr 2. a 4. prstu koreluje s řadou osobnostních vlastností člověka. Předpokládá se, že příčinou těchto korelací je to, že poměr délek prstů odráží koncentrace steroidních hormonů, zejména testosteronu, kterým byl jedinec vystaven během svého embryonálního vývoje. Naše výsledky však naznačují, že řada osobnostních vlastností lépe koreluje s délkou prstů, případně s některými dalšími morfologickými znaky a indexy, než s poměrem prstů. Literární rešerše by měla být zaměřena na dosavadní využití těchto dalších znaků v antropologických či psychologických výzkumech. Na bakalářku může následně navazovat empiricky zaměřená magisterská i doktorská diplomová práce.

Těhotenská nevolnost, její příčiny a důsledky

 • Školitel: Šárka Kaňková, Ph.D. (kankova.sarka@gmail.com)
 • Přibližně 70 % žen trpí v 1. trimestru těhotenství nevolností a zvracením. Tento jev může být adaptací, která má matce zabránit v používání toxinů, které by mohly poškodit vývoj embrya.
 • Literární rešerše by zahrnovala analýzu vědeckých publikací zaměřených na vznik těhotenské nevolnosti, teratogeny, aborty, vývojové vady, druhy potravin vyvolávající nevolnost, vliv alkoholu a kouření na nevolnost.

Trivers-Willardova hypotéza a její důsledky

 • Školitel: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D. (sarka@gmail.com)
 • Literární rešerše by zahrnovala analýzu vědeckých publikací zaměřených na Trivers-Willardovu hypotézu a její důsledky. Práce by měla být zaměřena na základní ultimátní příčiny změn sekundárního poměru pohlaví, Trivers-Willardovu hypotézu, zobecněnou Trivers-Willardovu hypotézu, tj. dědičné rysy zvyšující reprodukční úspěch u dcer či synů v daném prostředí jako např. výška, faktory ovlivňující tyto dědičné rysy př. testosteron či jiné hormony.

Vliv psychologického profilu matky na prenatální a postnatální vývoj dítěte, na sekundární pohlavní index

 • Školitel: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D. (sarka@gmail.com)
 • Psychologický profil osob může být ovlivněn hormonální regulací, která úzce souvisí se zdravotním stavem jedince. Jedna z hlavních proximálních příčin změn poměru pohlaví při narození je změna hladin hormonů.
 • Literární rešerše by po domluvě mohla zahrnovat analýzu vědeckých publikací zaměřených na souvislosti mezi psychologickým profilem matky a vývojem dítěte, průběhem těhotenství a sekundárním pohlavním Základní náplní studentů bude tvorba a distribuce dotazníků, práce s lékařskými databázemi, statistické vyhodnocování dat.

Sourozenecké konstelace a jejich vliv na vybrané duševní choroby

 • Školitel: Radim Kuba (radimkuba@email.cz)
 • Konzultant: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
 • Pořadí narození má velký vliv patogenetické problémy člověka. To, jestli je člověk narozen jako první, druhý či pátý potomek v rodině hraje významnou roli pro rozvoj mnoha nemocí (např. schizofrenie, unipolární deprese, bipolární porucha…). Jakým způsobem jsou jedinci podle pořadí narození ovlivněni či jaký je mechanismus vlivu sourozeneckých konstelací na zmíněné problémy? Cílem práce by bylo zpracovat literární rešerši, která by zahrnovala vybranou vědeckou literaturu týkající se tématu a poskytla buď komplexnější přehled o problematice, nebo je možné se zaměřit pouze na některé nemoci a věnovat se jim v práci s větší pozorností. Více informací o probíhajících výzkumech lze nalézt na: http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/.

Sourozenecké konstelace a jejich vliv na vybraná onemocnění člověka

 • Školitel: Radim Kuba (radimkuba@email.cz)
 • Konzultant: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
 • Pořadí narození má velký vliv patogenetické problémy člověka. To, jestli je člověk narozen jako první, druhý či pátý potomek v rodině hraje významnou roli pro rozvoj mnoha nemocí (např. alergie, leukémie, problémy se srdcem…). Jakým způsobem jsou jedinci podle pořadí narození ovlivněni či jaký je mechanismus vlivu sourozeneckých konstelací na zmíněné problémy? Cílem práce by bylo zpracovat literární rešerši, která by zahrnovala vybranou vědeckou literaturu týkající se tématu a poskytla buď komplexnější přehled o problematice, nebo je možné se zaměřit pouze na některé nemoci a věnovat se jim v práci s větší pozorností. Více informací o probíhajících výzkumech lze nalézt na: http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/.

Sourozenecké konstelace a jejich vliv na sociálně patologické jevy

 • Školitel: Radim Kuba (radimkuba@email.cz)
 • Konzultant: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
 • Pořadí narození má velký vliv patogenetické problémy člověka. To, jestli je člověk narozen jako první, druhý či pátý potomek v rodině hraje významnou roli pro výskyt patologických problémů (např. alkoholismus, delikvence, užívání..). Jakým způsobem jsou jedinci podle pořadí narození ovlivněni či jaký je mechanismus vlivu sourozeneckých konstelací na zmíněné problémy? Cílem práce by bylo zpracovat literární rešerši, která by zahrnovala vybranou vědeckou literaturu týkající se tématu a poskytla buď komplexnější přehled o problematice, nebo je možné se zaměřit pouze na některé problémy a věnovat se jim v práci s větší pozorností. Více informací o probíhajících výzkumech lze nalézt na: http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/.

Pořadí narození a jeho vliv na biologické rozdíly mezi jedinci

 • Školitel: Radim Kuba (radimkuba@email.cz)
 • Konzultant: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
 • Pořadí narození má významný vliv na biologické aspekty jedinců. Provedené studie ukazují, že k významným odlišnostem dochází např. v oblasti porodní váhy, výšky, velikosti hlavy. Často se hovoří o „rich uterine environment“ prvorodiček – tzn. lepších predispozicích dělohy a zdrojů matky při vývoji prvního dítěte. Někteří autoři také zmiňují, že se vzrůstajícím počtem dětí v rodině se zvyšuje i pravděpodobnost výskytu genetických chorob a problémů se zdravím. Cílem práce by bylo zpracovat literární rešerši, která by zahrnovala vybranou vědeckou literaturu týkající se tématu a poskytla buď komplexnější přehled o problematice, nebo je možné se zaměřit pouze na některé parametry a věnovat se jim v práci s větší pozorností. Více informací o probíhajících výzkumech lze nalézt na: http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/.

Sourozenecké konstelace a vliv nevlastních sourozenců

 • Školitel: Radim Kuba (radimkuba@email.cz)
 • Konzultant: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
 • Pořadí narození je jedním z klíčových faktorů ovlivňující osobnost člověka. Tato práce by se zabývala tím, koho a za jakých podmínek považujeme za své sourozence. Je pro utvoření funkčního pořadí narození skutečně důležitější, aby byl náš sourozenec „vlastní“ a měli jsme s ním společnou matku i otce, nebo jde spíše o to, s kým jsme vyrůstali? Nemá na nás nevlastní sourozenec, se kterým jsme v dětství sdíleli domácnost, větší vliv než vlastní sourozenec, který je o dvacet let starší? Bakalářská práce by měla za cíl provést literární rešerši, která by konkretizovala faktory a podmínky, které ovlivňují naše vnímání sourozenců s ohledem zejména na nevlastní sourozence. Více informací o probíhajících výzkumech lze nalézt na: http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/.

Sourozenecké konstelace a jejich význam v historickém kontextu

 • Školitel: Radim Kuba (radimkuba@email.cz)
 • Konzultant: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
 • V mnoha kulturách se setkáváme s výraznými rozdíly v přístupu k dětem na základě pořadí narození. Pozice v rodině často některým jedincům umožnila získat určitá privilegia, tituly a pocty. Problematika primogenitury a s ní spojené výsady prvorozených je obecně známá, neboť tento zvyk provázel naši historii po velmi dlouhou dobu. Nejvíce oceňováni zpravidla byli prvorození muži, zatímco k dcerám či později narozeným synům se přistupovalo rezervovaně a často byli svému prvorozenému bratru vázáni poslušností. U přírodních národů upřednostňujících muže bylo narození dcery nezřídka provázeno jejím usmrcením. Ve starověkém Japonsku byl nízký status později narozených sourozenců zdůrazněn označením „studená rýže”, což vyplývalo z možnosti stravovat se teprve až po nasycení rodičů a prvorozeného bratra. Cílem bakalářské práce by bylo zpracovat rešerši, která by poskytla přehled projevů sourozeneckých konstelací na běžný život člověka ať už v historickém kontextu či srovnání v rámci odlišných kulturních okruhů a společností. Více informací o probíhajících výzkumech lze nalézt na: http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/.

Sourozenecké konstelace a jejich vliv na sexuální orientaci člověka

 • Školitel: Radim Kuba (radimkuba@email.cz)
 • Konzultant: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
 • Pořadí narození je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících osobnost člověka. Jednou z oblastí, která se zdá být velmi ovlivněna, je sexuální orientace. Téma je doporučeno spíše pro zájemce i o navazující diplomovou práci, neboť máme mnoho dat získaných v dotazníkových šetřeních, které by bylo možné analyzovat. Více informací o probíhajících výzkumech lze nalézt na: http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/.

Sourozenecké konstelace jako epigenetický faktor ovlivňující osobnost člověka

 • Školitel: Radim Kuba (radimkuba@email.cz)
 • Konzultant: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
 • Pořadí narození je jedním z významných faktorů ovlivňujících osobnost člověka, zejména jeho charakter. Práce by měla za úkol shrnout základní poznatky na vybranou část osobnosti člověka a více rozpracovat jejich projevy. Více informací o probíhajících výzkumech lze nalézt na: http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/.

Makroekonomická biologie

 • Školitel: Petr Houdek (petr.houdek@natur.cuni.cz)
 • Rostoucí počet studií ukazuje, jak přírodní, biologické i geografické faktory predeterminují vývoj společnosti, její výkonnost a instituce. Dokázáno je již třeba, že půda vyžadující obdělávání pluhem, který mohl obsluhovat jen muž, dala historicky vzniknout patriarchálním tendencím ve společnosti a tento vliv je vysledovatelný i nyní, kdy ženy trpí diskriminací ve vzdělání, práci i osobním životě (tam, kde se užívaly motyky, pak panuje spíše rovnost pohlaví). Nebo, trpí-li společnost parazitárními a infekčními onemocněními, je populačně oslaben vývoj nervového systému (je zvýhodňován, už prenatálně, imunitní systém), takže tyto společnosti nato vykazují nižší úroveň inteligence, mají nízký technologický rozvoj i vědu. Společnosti promořené toxoplazmózou mají horší instituce než národy, kde toto onemocnění rozšířeno není. Toto obecné téma má umožnit zájemcům pokusit se vysvětlit vybrané ekonomické fenomény pomocí biologických fakt.

Proč jsou bohatí krásní a kriminálníci malí, tlustí a oškliví?

 • Školitel: Petr Houdek (petr.houdek@natur.cuni.cz)
 • Mnohé studie z trhů práce ukazují, že nejen schopnosti, ale i fyzické vlastnosti zaměstnanců rozhodují o velikosti jejich mzdy. Efekt „fyzické krásy“ se dá přitom vysledovat již na škole, když se k atraktivnějším studentům chovají učitelé vlídněji, ti jsou i obecně populárnější a mají více kontaktů a možností. Posléze na trhu práce „mzdová prémie za krásu“, resp. „za vyšší a nebo atletickou postavu“ dosahuje poměrně vysokých hodnot. Závislost platí i opačným směrem, a proto lidé menší, s vyšším BMI a nebo méně atraktivní vydělávají méně než jejich jinak stejní kolegové. Cílem projektu je ověřit, zda uvedené nevýhody na legitimním trhu práce způsobí, že tito lidé budou mít větší motivaci vydělávat si méně legitimním (legálním) způsobem – tj. budou nadproporcionálně zastoupení v populaci odsouzených. Předpokládá se terénní výzkum ve věznicích. Alternativně lze dokázat, že méně atraktivní lidé se budou třídit do „méně atraktivních“ (vydělávajících) zaměstnání.

Ekonomie diskriminace: jsou leváci na práci či studium leví?

 • Školitel: Petr Houdek (petr.houdek@natur.cuni.cz)
 • (Nejen) pracovní či studijní prostředí je uzpůsobeno pravákům, leváci by proto měli být přímo znevýhodněni v manuálních pracovních pozicích a zprostředkovaně i v ostatních zaměstnáních. Bylo však dokázáno, že i v manuálních zaměstnáních mohou leváci dosahovat mzdové prémie (levačky však nikoliv), patrně kvůli své větší kreativitě. Na druhé straně existují důkazy naznačující, že leváci i levačky se těší vyšším mírám alkoholismu, depresím a dalším psychologickým poruchám. Projekt by měl na datech v Česku ověřit, existuje-li u leváků studijní či mzdová diskriminace, popřípadě se zaměřit na další specifika leváků ve vzdělávání či na trhu práce (zastoupení v různých oborech, spolcích, zaměstnáních, příjmových kategoriích, vedoucích pozicích, dosaženém vzdělání, atp. u mužů i žen).

Funguje astrologie? Aneb proč lidé narození v létě jsou v životě úspěšní a děti narozené v zimě chudé?

 • Školitel: Petr Houdek (petr.houdek@natur.cuni.cz)
 • Cílem projektu je odhalit vztah mezi (arbitrárním) začátkem školní docházky v září a životním úspěchem. Výhoda být téměř o rok starší než spolužáci (při odkladu nástupu do ZŠ) se v tomto věku ukazuje totiž jako velmi významnou pro zdar ve škole (či ve sportu), který poté může ovlivnit i životní úspěch (výši příjmů, dosažené vzdělání, atp.). Naopak v zimě se často rodí nemanželské děti mladým rodičkám. Projekt by se měl zaměřit na vysvětlení, jak socioekonomický status matek v kombinaci se specifickým ročním obdobím (konec jara a léto) dává vzniknout tomuto fenoménu.

Teoretická nebo evoluční biologie – po osobní dohodě téma dle vlastního výběru

 • Školitel: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
 • Řada biologických jevů lze nejlépe sledovat na matematických modelech. Dnešní software umožňuje, aby se modelování i poměrně komplexních jevů pomocí numerických modelů věnovali i biologové, kteří nemají matematické znalosti. Hlavním tématem našich teoretických výzkumů je studium implikací teorie zamrzlé plasticity. Podle této teorie mohou druhy reagovat na selekci pouze v krátkém období po svém vzniku, dokud jsou geneticky homogenní a tedy plastické. Dále by mělo platit, že v jednotlivých taxonech by měly postupně ubývat znaky, které mohou při speciaci zplastičtět, takže by se měla uvnitř „stárnoucího“ taxonu snižovat celková disparita.
 • Oba výše zmíněné jevy mají řadu očekávaných důsledků pro průběh makroevolučních i mikroevolučních dějů. Tyto důsledky je možné studovat právě pomocí technik numerického modelování, případně jejich existenci testovat na reálných empirických datech pomocí techniky srovnávací studie. Tématy bakalářských prací se mohou stát literární rešerše věnující se příslušným jevům – sběr již publikovaných dokladů existence jevů, které predikuje teorie zamrzlé plasticity i diskuse dosavadních interpretací těchto jevů. Na bakalářskou práci mohou navázat práce magisterské i doktorské.

 

Rozcestník:

Nabídka témat pro akademický rok 2017–2018 (obecné pokyny)

1) Nabídka bakalářskách prací

2) Nabídka magisterských diplomových

3) Nabídka dizertačních prací

4) Nabídka sirotčích dat

Nabídka témat pro akademický rok 2017–2018 ke stažení:

Nabidka BP a DP LEB pro 17-18

Facebook Comments