2) Nabídka magisterských diplomových prací

Níže uvedená nabídka témat magisterských diplomových prací nemusí být závazná. Témata mohou sloužit pro inspiraci případných zájemců a zaměření prací je samozřejmě možné přizpůsobit podle individuálních požadavků a návrhů. Vítány jsou i zcela nové či upravené náměty. Na práce je možné navazovat i v dalších úrovních studia (např. formou navazující dizertační práce) nebo naopak téma pro diplomovou práci zúžit a zpracovat jako práci bakalářskou.

Zájemcům o diplomovou práci rovněž doporučujeme projít i nabídku témat bakalářských a disertačních prací (a případně i níže zmíněná sirotčí data) – velká část z těchto námětů je po dohodě možné upravit i pro potřeby diplomové práce. Také upozorňujeme na rozsáhlou nabídku sirotčích dat, která jsou většinou volná ke zpracování a publikování – nemusí se tedy nutně jednat pouze o bakalářské či diplomové práce, ale o širší, nezávaznou spolupráci s naší výzkumnou skupinou.

Aktuální přehled témat pro magisterské diplomové práce pro rok 2017–2018

Vliv latentní toxoplazmózy, chronické infekce lidským cytomegalovirem, bakterie Bartonelly, laterality (leváctví), vlasových charakteristik, Rh krevní skupiny a dalších biologických i sociálních faktorů na, chování, osobnost a zdraví člověka

 • Školitel: RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
 • Naše dlouholeté výzkumy ukázaly, že infekce prvokem gondii či cytomegalovirem ovlivňují nejen chování a psychiku infikovaných osob, ale i řadu dalších složek fenotypu, včetně některých morfologických znaků. Navíc se postupně ukázalo, že individuální vnímavost vůči vlivům infekcí souvisí na krevní skupině osoby, konkrétně na jejím Rh faktoru. Obecně lze říci, že Rh negativní osoby jsou vůči důsledkům nákazy výrazně vnímavější, než osoby Rh pozitivní. Navazující výzkumy pak ukázaly, že nákaza T. gondii, případně cytomegalovirem nebudou jedinými faktory, jejichž vliv na fenotyp jedince závisí na jeho Rh krevní skupině a že i takové faktory jako stárnutí, únava či kouření mají jiný dopad na výkonnost a zdravotní stav jedinců Rh pozitivních a Rh negativních. Všechny tyto jevy se zatím ve světě studují jen zcela výjimečně, takže se mohou snadno stát náplní diplomových a navazujících doktorských prací a následně i náplní odborných článků publikovatelných v kvalitních mezinárodních časopisech.
 • Výzkumy lze provádět jednak na dobrovolnících z řad našich studentů, které je možno například podrobit široké paletě výkonnostních testů. Určitým problémem je zde ovšem relativně nízké zastoupení jak osob Rh negativních (kolem 16 %) tak Toxoplasma-infikovaných osob (kolem 10 %). Diplomové práce studující interakci Toxoplasma-Rh faktor se proto obvykle nedají dokončit během dvou let a jsou proto vhodnější spíše pro studenty, kteří počítají s navazujícím doktorandským studiem. Optimálním modelem je v takovém případě zaměřit magisterskou diplomovou práci na vliv toxoplazmózy (či cytomegalovirusové infekce) na fenotyp (třeba IQ či úlekovou reakci) studentů a navazující doktorskou disertační práci na příslušné rozdíly v odpovědi Rh negativních a Rh pozitivních osob na tyto infekce.
 • Výzkumy lze ovšem provádět nejen na studentech, ale i na dalších dobrovolnících, jejichž výkonnost či zdravotní stav byly vyšetřeny původně za jiným účelem. Tyto soubory vyšetřované na spolupracujících pracovištích, například v Ústřední vojenské nemocnici nebo v Porodnici u Apolináře bývají zpravidla větší, takže studii zahrnující Rh faktor bývá možno dokončit i během magisterského studia, spektrum testů, pomocí kterých jsou pokusné osoby vyšetřeny, však bývá užší a často ho ani nemůžeme příliš ovlivnit. Příslušné diplomové práce jsou proto vhodnější pro studenty, které baví spíše zpracovávání již hotových dat, než vlastní sběr těchto dat – tedy než práce s pokusnými osobami.
 • Na řadě klinických pracovišť jsou k dispozici již hotové soubory dat, které jsou často nejen velmi rozsáhlé, ale v některých případech jsou probandi již přímo vyšetřeni na toxoplazmózu, cytomegalovirus, Rh faktor, případně od nich existují alespoň vzorky sér, které takové vyšetření dodatečně umožňují. Diplomant tedy může přijít s vlastním projektem, jestliže se mu podaří navázat spolupráci s „majitelem“ takových dat. V těchto případech se nemusíme omezovat pouze na projekty zahrnující studium vlivů toxoplazmózy a cytomegaloviru. Jestliže na daném pracovišti byli například pacienti vyšetřeni na přítomnost jiného infekčního agens, může se diplomová práce týkat vlivu tohoto agens na fenotyp člověka.
 • Následující seznam uvádí příklady konkrétních diplomových projektů, kterým se naši studenti mohou věnovat. Vlastní diplomová práce bývá obvykle zaměřena ještě mnohem úžeji, například na vliv toxoplazmózy na IQ nebo na krátkodobou paměť studentů. Školitelem bývá obvykle prof. Jaroslav Flegr, případně některý z jeho bývalých studentů. Konkrétní téma diplomové práce zpravidla vykrystalizuje během prvního půl roku práce na diplomovém projektu.
 • příklady možných témat:
  • Imunita a imunosuprese při latentní toxoplazmóze
  • Vliv latentní toxoplazmózy na chování člověka
  • Vliv latentní toxoplazmózy na výkonnost člověka
  • Odpověď lidského organismu na latentní toxoplazmózu

Reprodukční strategie u člověka

Teoretická nebo evoluční biologie – po osobní dohodě téma dle vlastního výběru

Vliv interakce latentní toxoplazmózy a autoimunitních thyreopatií (AIT) na prenatální a postnatální vývoj dítěte

 • Školitel: Šárka Kaňková, Ph.D. (kankova.sarka@gmail.com)
 • Autoimunitní onemocnění štítné žlázy (AIT) mohou významným způsobem nepříznivě ovlivnit průběh těhotenství a psychomotorický vývoj dítěte. Podle předchozích výsledků je prevalence AIT u těhotných žen vysoká: 10 % má pozitivní protilátky proti tyreoperoxidáze a přes 5 % trpí hypotyreózou. Důvody takto vysoké prevalence jsou nejasné; podle některých autorů jsou AITD častější u osob infikovaných prvokem Toxoplasma gondii. Projekt by měl být zaměřen na analýzu vlivu AIT a latentní toxoplazmózy na průběh těhotenství asi u 1000 žen. Téma je doporučeno spíše pro zájemce o navazující diplomovou práci nebo doktorskou práci, neboť máme mnoho dat získaných z lékařských databází a zároveň byl již rozeslán anamnestický dotazník týkající se psychomotorického vývoje a zdravotního stavu dítěte.

Vliv Rh polymorfismu na prenatální a postnatální vývoj dítěte

 • Školitel: Šárka Kaňková, Ph.D. (kankova.sarka@gmail.com)
 • Téma je vhodné spíše pro zájemce o navazující diplomovou práci nebo doktorskou práci, neboť máme mnoho dat získaných z lékařských databází a zároveň byl již rozeslán anamnestický dotazník týkající se psychomotorického vývoje a zdravotního stavu dítěte. Základní náplní činnosti studentů bude práce s lékařskými databázemi, laboratorní vyšetřování sér, tvoření, rozesílání a digitalizace dotazníků, statistické vyhodnocování dat.

Vliv těhotenské nevolnosti na zdravotní stav dítěte

 • Školitel: Šárka Kaňková, Ph.D. (kankova.sarka@gmail.com)
 • Téma je vhodné spíše pro zájemce o navazující diplomovou práci nebo doktorskou práci, neboť máme data získaná z lékařských databází a zároveň byl již rozeslán anamnestický dotazník týkající se mimo jiné i zdravotního stavu dítěte. Základní náplní činnosti studentů bude práce s lékařskými databázemi, laboratorní vyšetřování sér, tvoření, rozesílání a digitalizace dotazníků, statistické vyhodnocování dat.

 

Rozcestník:

Nabídka témat pro akademický rok 2017–2018 (obecné pokyny)

1) Nabídka bakalářskách prací

2) Nabídka magisterských diplomových

3) Nabídka dizertačních prací

4) Nabídka sirotčích dat

Nabídka témat pro akademický rok 2017–2018 ke stažení:

Nabidka BP a DP LEB pro 17-18

Facebook Comments