Běžná a krizová komunikace ve škole

Běžná a krizová komunikace ve škole – School communication in normal and problem situations (MB180C44)

R. KUBA,  J. RAJSIGLOVÁ (garant a vyučující), 2/0, 3 kredity, Z, zimní semestr

Anotace

Předmět je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností využitelných ve školní praxi i mimo ni a je vyučován v zimním semestru. Zahrnuje osvojování a základních znalostí i dovedností se zacílením jak na běžné pedagogické prostředí, tak na krizové situace, se kterými se lidé mohou setkat i v osobním životě. Základním cílem je rozvoj atributů potřebných pro práci a interakci s dalšími lidmi (předmět je tedy vhodný i pro studenty neučitelských oborů).

Studenti získají základní orientaci ve vybraných tématech sociální psychologie (sociální percepce, neverbální komunikace, intuice, emoce atd.). Na kurzu se věnujeme i tomu, jakým způsobem je možné řešit konfliktní situace obecně (styly řešení konfliktů) a účastníci získají základní vhled do aspektů práce v týmu/pracovní skupině a týmových rolí (slabé a silné stránky každého z nás).

Studenti také natrénují vhodné způsoby komunikace se školním kolektivem či rodinnými příslušníky žáků. Ze spektra situací, které učitelé mohou ve své praxi řešit, lze uvést např.: interakci s rodiči žáků, kteří v závislosti na situaci nemusí být vždy komunikačně „korektní“ (např. „špatná nálada“ rodičů z důvodu slabých studijních výsledků žáka), zvládání nevhodného chování žáků, či komunikaci se žáky v rámci utváření klimatu školní třídy; situace, kdy v rodině některého z žáků dojde k úmrtí, což jeho fungování ve školním kolektivu může (minimálně dočasně) značně ovlivnit; rovněž, i v rámci akcí pořádanými školou, se ve třídě mohou objevit situační krize spojené např. s užíváním návykových látek, šikanou či vážným zraněním, úmrtím či dokonce únosem některého z žáků. Pro mnoho učitelů jsou tyto situace velmi zátěžové, neboť se s nimi doposud nemuseli setkat, či netuší, jak na ně reagovat a jakým způsobem s jednotlivými osobami komunikovat. Ačkoliv se v dnešní době v mnoha školách setkáme se školními metodiky prevence či psychology, prvotní kontakt (či následný v rámci výuky) se zasaženými osobami musí řešit a zvládat každý vyučující, tedy i vyučující přírodovědných předmětů.

Významnou součástí kurzu je řešení krizových situací – základy krizové intervence (včetně následné psychohygieny) – účastníci se tedy naučí, jak komunikovat s člověkem v krizi. Součástí výuky je tedy význam, charakteristika a průběh krize, typologie krizí (krize situační, tranzitorní, vývojové, krize spojené s psychopatologií). Základy práce s člověkem v krizi (technika provázení, práce s emocemi, zrcadlení, normalizace, zarámování rozhovoru, zakázka, skrytá zakázka, žádoucí vyrovnávací strategie).

Kurz obsahuje praktické nácviky, řešení modelových situací, diskuse o problematice a sebereflexe pokroku studentů.

Sylabus

1. Úvod do kurzu, základy psychologie komunikace – Radim Kuba, Jiřina Rajsiglová
Úvod do kurzu, seznámení organizací výuky. Základní jevy ovlivňující lidskou komunikaci, sociální percepce a kognice („podle jakých klíčů si vytváříme obraz o ostatních lidech“), atribuční tendence (např. základní atribuční chyba), schémata a fungování paměti (řešení problémů pomocí tzv. heuristik – odhad, intuice), priming (podvědomé ovlivnění našeho myšlení a chování).
2. Neverbální komunikace a emoce – Radim Kuba, Jiřina Rajsiglová
Rozbor neverbálních znaků při komunikaci, emoce (práce s nimi a využití pro efektivní komunikaci), motivace, prosociální chování, sociální normy, manipulativní chování (např. technik k vyhovění – „noha ve dveřích“, „dveře ve tváři“, „loudil“ a další.). Morální usuzování a význam úhlu pohledu.
3. Práce v týmu a kolektivu, konflikty a konfliktní situace – Radim Kuba, Jiřina Rajsiglová
Fungování a význam práce v týmu, struktura skupin (sociální role, pozice, status), fáze vývoje skupin (formování, bouření, soudržnost, optimální výkon, ukončení) a typologie pracovních rolí. Konflikty a konfliktní situace (zvládání konfliktů, konfliktní styly, brzdící jednání, aktivní naslouchání a povzbuzující jednání), agrese a agresivita (typy agrese, příčiny agresivního chování), lhaní.
4. Pedagogická komunikace – Jiřina Rajsiglová, Radim Kuba
Komunikace mezi U a Ž, vztahy mezi U a Ž; Struktura výukové komunikace: I- R – F; Funkce pedagogické komunikace ve V-V procesu, její podoby a obsah; Pravidla pedagogické komunikace. Čeho se vystříhat při komunikaci; bariéry v komunikaci. Prostředky pedagogické komunikace – řeč, dech, hlas; Paralingvistické aspekty řeči – 9 charakteristik hlasu; Nácvik práce s hlasem.
5. Kázeň vs. svoboda v komunikaci U – Ž – Jiřina Rajsiglová, Radim Kuba
Prevence nekázně. Třídnické hodiny (TH) – příležitost pro třídu a U, náplň pro TH. Sociální klima školní třídy; sociometrie třídy. Aktivity školy, kde se dále a v jaké podobě můžeme setkat s nekázní žáků.
6. Komunikace s problémovým jedincem – Jiřina Rajsiglová, Radim Kuba
Přístupy k řešení problémů – „popovídání“, „pohovor“, „ostrá výtka“ aj. Příčiny nekázně – situace, ukázky a jejich možná řešení. Psychohygiena učitele a žáků.
7. Základy krizové intervence, krize jako „srážka s překážkou“ – Radim Kuba, Jiřina Rajsiglová
Definice, význam, charakteristika a průběh krize, typologie krizí (krize situační, tranzitorní, vývojové, krize spojené s psychopatologií). Základy práce s člověkem v krizi (technika provázení, práce s emocemi, zrcadlení, normalizace, zarámování rozhovoru, zakázka, skrytá zakázka, žádoucí vyrovnávací strategie).
8. Trauma a práce s ním – Radim Kuba, Jiřina Rajsiglová
Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru – trauma, stres, akutní reakce na stres, post-trauma. Reakce alfa a beta, práce s traumatizovaným člověkem v místě události (příchod a pozdrav, uklidnění, odchod do bezpečí, potřeby a provázení). Techniky a tipy pro komunikaci, emoce v těchto situacích a práce s nimi. Možnosti odborné pomoci.
9. Další specifická témata krizové intervence – Radim Kuba, Jiřina Rajsiglová
Definice, význam a charakteristika tranzitorních a vývojových krizí (krizové situace spojené s předškolním a školním věkem, dospíváním, dospělostí, seniorským věkem). Krize psychospirituální a krize spojené se smrtí a umíráním. Krize v kontextu psychopatologie – psychické změny u člověka, závislosti (osoby závislé, osoby blízké závislému), poruchy příjmu potravy, problematika týraných a zneužívaných lidí, domácí násilí, sebevražedná tematika. Význam a charakteristika primární prevence.
10. Řešení modelových situací I (zápočty) – Jiřina Rajsiglová, Radim Kuba
11. Řešení modelových situací II (zápočty) – Jiřina Rajsiglová, Radim Kuba

Splnění předmětu

  • Účast na výuce (maximálně 2 absence)
  • Písemné zpracování dosaženého osobního pokroku – sebereflexe – v rozsahu 1-2 normostrany (přesné pokyny budou oznámeny na kurzu)
  • Vyřešení 1 modelové situace

Literatura

  • VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. 2. vyd. Praha: Portál, 2007.
  • VYMĚTAL, Š. Krizová komunikace a komunikace rizika. Vyd. 1, Praha: Grada Publishing, 2009. 176 s. ISBN 978-80-247-2510-9
  • HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál 1998
  • ČÁP, J., MAREŠ., J. Psychologie pro učitele.
  • HOLEČEK, V. Psychologie v učitelské praxi. Grada Publishing, a. s.:   2015.

Facebook Comments