Evoluční a ekologická parazitologie

Evoluční a ekologická parazitologie – Evolutionary and Ecological Parasitology (MB160P49)

J. FLEGR (garant a vyučující), 3/0, 4 kredity, Zk, zimní semestr

Aktualita

V letním zkouškovém období 2020 už nebudou vypisovány termíny zkoušení na SISu. Zájemci o vyzkoušení se mi mohou ozvat na email flegr@cesnet.cz

Anotace

Přednáška je vypisována a zkoušena každý rok, přednáší se ale jen jednou za dva roky. Kurz je tudíž možno absolvovat i v letech, kdy přednáška neprobíhá. Všechny materiály, včetně audionahrávek jednotlivých lekcí, obrazových prezentací a literatury, jsou k dispozici na webu (přímé odkazy viz níže).

Cílem přednášky je seznámit posluchače se základy evoluční a teoretické parazitologie. Mezi okruhy, které budou v rámci kurzu řešeny, patří zejména metody a principy teoretické parazitologie, vliv parazitů na makroevoluční procesy, vliv parazitů na ekologické procesy, mikroevoluce hostitele, vnik rezistence a
modifikace životního cyklu, mikroevoluce parazitů, hostitelská specificita, virulence, kospeciace, angeneze parazitických druhů, parazitismus a pohlavní výběr a manipulační hypotéza .

Sylabus

 1. Definice parasita a různé formy parasitismu.
 2. Základní parametry teoretických modelů vývoje parasitární nákazy (základní reprodukční konstanta R0, práh kritické hustoty. Význam těchto parametrů v epidemiologii a v mikroevoluci parazitů. Hustotně a frekvenčně závislá efektivita přenosu nákazy).
 3. Hostitelská specificita (příčiny a důsledky, indexy hostitelské specificity, longitudiální gradient hostitelské specificity).
 4. Vlivy existence parasitismu na průběh biologické evoluce (hypercykly, vznik sexuality, udržování sexuality, vznik druhovosti, vznik eukaryotické buňky).
 5. Vliv parasitů na ekologii populací a společenstev, (regulace velikosti hostitelské populace parasitem, parasitem zprostředkované interakce mezi hostitelskými druhy)
 6. Rychlost evoluce parasitického druhu, zvláštnosti koevolučníhu zápasu mezi parasitem a hostitelem.
 7. Ekologie parasitických druhů (prostorová a časová distribuce zdrojů, predikovatelnost a diversita prostředí, mobilita parasitů, pohlavní dimorfismus a pohlavní index).
 8. Agregovanost parasitů (příčiny, biologické důsledky, způsoby měření).
 9. Parasitosa jako nemoc, persistence v populaci, vývoj rezistence, vývoj tolerance.
 10. Vývoj virulence (podstata virulence, mechanismy, trade offs, virulence jako altruistické chování, vliv způsobu přenosu, vliv existence superinfekcí, válka a nemocnice a vývoj virulence, mutabilita a virulence).
 11. Kladogeneze v systémech parasit-hostitel (korelace kladogenese parasitů a jejich hostitelských taxonů, Fahrenholzovo pravidlo, Manterova pravidla, mechanismy speciace parasitických druhů.
 12. Anagenetické procesy u parasitických druhů, (regresní evoluce u parasitů, plasticita jednotlivých kategorií znaků, změny velikosti a změny parametrů životního cyklu).
 13. Parasitismus a pohlavní výběr, (hypotézy Dobrých genů, indikátorová hypotéza, handicapová hypotéza, hypotéza imunologického handicapu).
 14. Vliv parasita na fenotyp hostitele (Teorie rozšířeného fenotypu, vliv parasita na morfologii, fyziologii, imunitu, chování hostitele).

Detailní sylabus a slovník naleznete ZDE.

Další studijní materiály, obrazové prezentace a audionahrávky naleznete ZDE.

Splnění předmětu

Podmínky zkoušky budou upřesněny.

Literatura

Základní

 • Flegr J. (2005): Evoluční biologie, Academia, Praha. – příslušná kapitola
 • Flegr J. Syllabus evoluční a teoretické parasitologie. pdf
 • Volf P., Horák P. (2007): Paraziti a jejich biologie. – kapitola Ekologická a evoluční parazitologie
 • Flegr J. (2006): Evolutionary parasitology v Potter, 2006. pdf
 • Begon M., Harper J., Townsend, C. (1997):  Ekologie: jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství University Palackého, Olomouc.

Pro podrobnější studium (nad rámec přípravy ke zkoušce)

 • Barnard C., Behnke E. (1990): Parasitism and behaviour, Taylor & Francis.
 • Brooks, D., McLennan, D. (1993): Parascript: Parasites and the Language of Evolution. Smithsonian, Inst. Univ. Press, Washington DC.
 • Hamilton, W., Howard, J. (eds.): Infection, polymorphism and evolution. Chapman & Hall, London.
 • Poulin R. (1998): Evolutionary Ecology of Parasites: From Individuals to Communities. Chapman & Hall.
 • Price P. (1980): Evolutionary Biology of Parasites. Princeton Univ. Press, Priceton.
 • Ewald P. (1994): The evolution of infectious disease. Oxford University Press, Oxford.
 • Combes C. (2001): Parasitism. The ecology and evolution of intimate interaction. The University of Chicago Press, Chicago.
 • Moore, J. (2002): Parasites and the behavior of animals. Oxford University Press, Oxford.

Facebook Comments