Mgr. Blanka Šebánková

Vysokoškolské studium započala na Filozofické fakultě ZČU na Katedře antropologie.  Věnovala se kulturní a sociální antropologii. Zájem o pohřební rituály tradičních společností ji zavedl na Oddělení biologické antropologie, kde se soustředila na problematiku úmrtnosti a plodnosti populací minulosti. Stala se členkou lektorů Hrdličkova muzea na Přírodovědecké fakultě, lektorkou naučně vzdělávacích akcí organizace Prirodovedci.cz a zařadila se do týmu Laboratoře evoluční biologie, přičemž si prohlubovala zájem o fyzickou podobu člověka. Nyní se věnuje výzkumu morfologických znaků, asymetrie a stavby lidského těla ve vztahu k hormonální nerovnováze způsobené parazitickými nákazami. Soustředí se také na vnímání těla, vnímání kondice, výkonnostní testy probandů a fenoménu vzdávání se. Na Katedře učitelství a didaktiky biologie se věnuje doplňujícímu pedagogickému studiu biologie.

V posledních letech chvíle volna věnovala výpravám do Indonésie za poznáním pralesního a podmořského ekosystému a života místních komunit. V současné době veškerý volný čas věnuje péči a výchově potomka.

Email: blanka.sebankova@gmail.com
Telefon: +420 603 432 165

MOTTO ŽIVOTA:

„Úspěch není velkým krokem v budoucnu, je maličkým krokem udělaným v této chvíli. Není to ani náhoda, ani štěstí. Úspěch je volba.“

Životopis

PRACOVNÍ POZICE a AKTIVITY

 • dosud: vědecký pracovník na Přírodovědecké fakultě UK, Katedra filosofie a dějin přírodních věd (33% úvazek) – náplní práce je vedení databáze probandů, kteří se účastnili etologických pokusů prováděných Laboratoří evoluční biologie.
 • 2012 – dosud: sbírkotvorná činnost a lektor při exkurzích v Hrdličkově muzeu člověka
 • vedení tematických workshopů „Sběratelé kostí“ – náplň povolání fyzického antropologa a ukázka morfoskopických metod při odhadu demografických ukazatelů jedinců, „Cesty lidí“ – didaktické hry prohlubující znalost šíření moderních lidí a jejich předchůdců
 • tematické přednášky: „Tváří v tvář“ – rekonstrukce podob dávných předků, „Lidská ontogeneze a antropologie dítěte
 • libreto „Hranice mezi námi a nejbližšími příbuznými“ – nový koncept výstavy, jenž by prezentoval jednotlivé výstupy dané problematiky pro prostory 1. sálu Hrdličkova muzea člověka v Praze. Tento sál je stabilně vybaven, proto bylo libreto soustředěno na pouhou obsahovou změnu dosavadní expozice. Základním bodem výstavy má být ztvárnění fylogeneze neboli uvažování o postupné evoluci živočišné skupiny hominidů a gibonů, jejíž součástí je i lidský rod se svými předky. Dalším bodem by byly ukázky apomorfních znaků, které jsou této živočišné skupině společné a které je odlišují od ostatních živočichů.
 • 2012 – dosud: lektor v rámci vzdělávacích akcí organizace Prirodovedci.cz
 • 2014 – dosud: metodické zajištění sběru dat Pokusnikralici.cz

VZDĚLÁNÍ:

 • 2000 – 2004: Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové.
 • 2004 – 2008: Obor Sociální a kulturní antropologie (Bc.). Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni. Zakončeno zkouškou: Dějiny kulturní a sociální antropologie, Teorie a výzkum v antropologii, Sociologie.
 • 2008 – 2011: Obor Antropologie populací minulosti (Mgr.). Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni. Zakončeno zkouškou: Antropologie tvrdých tkání a bioarcheologie, Archeologie, Aplikovaná antropologie kostry a paleoantropologie.
 • 2011 – dosud: Presenční (od 1. 10. 2015 kombinované) studium v programu Teoretická a evoluční biologie (Ph.D.). Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita v Praze. Předpokládaný rok ukončení: 2016/2017. 2014 – úspěšné složení zkoušek: Biomedicínská antropologie, Endokrinologie, Metodologie vědy.
 • 2013 – 2014: Škola muzejní propedeutiky – studium zakončené osvědčením udělené Asociací muzeí a galerií České republiky
 • 2014 – dosud: Doplňující pedagogické studium biologie – doplňující kurz celoživotního vzdělávání. Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita v Praze.
 • 2016 – kurz První pomoc pro pedagogy – ukončen osvědčením, metodicky vedeno lektory první pomoci na PřF UK.

VÝZKUMNÁ ČINNOST V OBORU TERÉNNÍ ANTROPOLOGIE:

 • 2008 – 2010 (srpen): Antropologická terénní praxe při studiu Mgr. oboru na archeologickém výzkumu v lokalitě Všeruby u Plzně. Institut: Západočeské muzeum v Plzni.
 • Červenec – srpen 2008: Archeologická terénní činnost na archeologickém výzkumu v lokalitě Praha 6 – Vokovice, Ke Dvoru – polokulturní sídliště. Institut: Archaia Praha o. p. s.
 • Červen – srpen 2009: Archeologická a antropologická činnost na archeologickém výzkumu v lokalitě Pohansko u Břeclavi – raně středověké pohřebiště. Institut: Masarykova univerzita, Brno.
 • Červenec 2010: Antropologická činnost na archeologickém výzkumu v lokalitě Pohansko u Břeclavi – raně středověké pohřebiště: Institut: Masarykova univerzita, Brno.
 • Červenec 2010: Archeologická a antropologická terénní činnost na archeologickém výzkumu v lokalitě Dolní Dunajovice – pohřebiště doby stěhování národů. Institut: Archeologický ústav Akademie Věd ČR, Brno.

VÝZKUMNÁ ČINNOST V RÁMCI DOKTORANDSKÉHO STUDIA:

 • 2011 – dosud: sběr a vyhodnocování antropometrických dat (somatotyp, asymetrie, geometrické morfometrie tvaru ruky a nohy) pokusných osob při experimentech zjišťující vliv parazita Toxoplasma gondii na lidské myšlení a chování
 • 2012 – dosud: sběr a vyhodnocování dat výzkumu vlivu latentní toxoplazmózy na jednotlivé složky atraktivity a jejího vnímání
 • 2012 – dosud: sběr dat do projektu výzkumu vztahu latentní toxoplazmózy a čichových schopností na ženskou vzrušivost
 • 2013/2014 – sběr dat do projektu výzkumu vztahu latentní toxoplazmózy a riskantního jednání při ekonomickém rozhodování

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY:

 • MS107017 – Metody experimentální a evoluční psychologie I (zimní semestr)
 • MS107018 – Metody experimentální a evoluční psychologie II (letní semestr)

ÚČAST NA GRANTOVÝCH PROJEKTECH:

 • spoluřešitel: GAUK, č. projektu 269215. Rodinné konstelace jako epigenetický faktor ovlivňující člověka. Vedoucí: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. Hlavní řešitel: Mgr. Radim Kuba. Začátek projektu: 2015, délka trvání: 3 roky. Náplň: sběr dat, příprava a organizace pokusů a interpretace antropometrické části projektu.
 • spoluřešitel: GAUK, č. projektu 929216. Faktory ovlivňující altruismus. Vedoucí: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. Hlavní řešitel: Mgr. Robin Kopecký. Začátek projektu: 2016, délka trvání: 3 roky. Náplň: sběr dat, příprava a organizace pokusů a interpretace antropometrické části projektu.

PUBLIKACE:

 • článek: Příplatová, L., Šebánková, B., Flegr, J. 2014. Contrasting effect of prepulse signals on performance of Toxoplasma-infected and Toxoplasma-free subjects in an acoustic reaction times test. PLoS ONE, 9(11): e112771.
 • článek: Lanchava, L, Carlson, K.; Šebánková, B., Nave, G. 2015. No Evidence of Association between Toxoplasma gondii Infection and Financial Risk Taking in Females. PLoS ONE 10(9):e0136716.
 • konferenční příspěvek: Třebický, V., Šebánková, B., Flegr, J., Havlíček, J. 2015. Sex differences in facial width-to-height ratio and no association with testosterone levels. Conference: 10th Annual Conference of European Human Behaviour and Evolution Association, At Helsinki, Finland.

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE:

 • 2008: Bakalářská práce: Gender a pohřební rituál ve vybraných společnostech Afriky. Plzeň: Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, 214 s. Vedoucí práce: Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.
 • 2011: Diplomová práce: Vliv velikosti kosterního souboru na odhad hodnot demografických ukazatelů plodnosti a úmrtnosti. Plzeň: Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, 156 s. Vedoucí práce: Mgr. Patrik Galeta.
 • 2014: Závěrečná práce: Hranice mezi námi a nejbližšími příbuznými. Fylogenetické vztahy a srovnávací anatomie hominoideů. Škola Muzejní Propedeutiky, Asociace muzeí galerií České republiky, základní kurz.
 • Rozpracované: Disertační práce: Vliv latentní toxoplasmózy na morfologické znaky infikovaných osob. Vedoucí práce: RNDr. Prof. Jaroslav Flegr, CSc.

OCENĚNÍ:

 • 2008: Pochvala za vynikající bakalářskou práci udělená děkanem Doc. PhDr. Ladislavem Cabadou, Ph.D.

Facebook Comments