Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí – Protection of Population during Extraordinary Situations (MB180P25)

R. ŘÍHA (garant a vyučující), K. NODŽÁKOVÁ, R. KUBA a kol. (vyučující), 2/0, 3 kredity, Zk, letní semestr

Anotace

Školy a školská zařízení zajištují bezpečnost a ochranu zdraví žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (§ 29 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Každý učitel by proto měl mít základní znalosti a dovednosti na takové úrovni, aby dokázal nejenom předcházet mimořádným událostem, ale aby v případě potřeby adekvátně ochránil nejenom sebe, ale především svěřené žáky. Cílem kurzu je připravit absolventy/-tky účinně reagovat na vzniklé běžné rizikové i mimořádné události související s výkonem jejich povolání, aby byli schopni v případě mimořádné události adekvátně ochránit sebe a žáky.

Sylabus

1. Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.1. Mimořádné události – klasifikace mimořádných událostí; možná ohrožení; jak lze předcházet vzniku mimořádných událostí, jak být připraven a jak reagovat v případě kdy mimořádná událost nastane a co učinit po jejím skončení; nejfrekventovanější mimořádné události v ČR; terorismus (základní charakteristika, zásady chování)
1.2. IZS – základní a ostatní složky IZS a jejich koordinace; zapojení právnických a fyzických osob do záchranných a likvidačních prací
1.3. Požární prevence – hasicí přístroje, jejich druhy a zásady správného použití; principy předcházení požárům; sebe uhašení a hašení hořící osoby
1.4. Ochrana obyvatelstva
1.4.1. Varování – druhy signálu, jak se zachovat v případě signalizace „Všeobecná výstraha“
1.4.2. Ukrytí – definice; rozdíl pojetí ukrytí; stálé a improvizované úkryty
1.4.3. Individuální ochrana – prostředky individuální a improvizované ochrany
1.4.4. Evakuace – co dělat v případě jejího nařízení a zásady opuštění bytu; evakuační a přijímací střediska; evakuační zavazadlo; označení uzávěru médií a východu
1.5. Základní identifikace cizího prostředí – možná rizika spojená s pořádáním školních aktivit mimo budovu školy
1.6. Tísňová volání
1.6.1. Důležitá telefonní čísla tísňového volání
1.6.2. Zásady volání na tísňovou linku
1.7. Legislativa – zákon c. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisu; zákon c. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonu (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisu; zákon c. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisu
1.8. Kde získat potřebné informace z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí
1.8.1. www stránky dotčených institucí a dalších organizací, které se věnují uvedené problematice
1.8.2. Instituce a organizace, kde lze získávat další potřebné informace
2. Význam ozbrojených sil v demokratické společnosti
2.1. Úkoly ozbrojených sil při řešení krizových situací nevojenského charakteru a při řešení krizových situací vojenského charakteru
2.2. Příprava občanu k obraně státu a její význam pro společnost
2.3. Kde získat potřebné informace o významu ozbrojených sil v demokratické společnosti
2.3.1. www stránky dotčených institucí a dalších organizací, které se věnují uvedené problematice
2.3.2. Instituce a organizace, kde lze získávat další potřebné informace
3. Péče o zdraví
3.1. Prevence v péči o zdraví, bezpečné chování v různých životních situacích a různých prostředcích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel
3.2. První pomoc – klasifikace poranění při hromadném zasažení obyvatel, nemoci, úrazy a jejich prevence, akutní stavy
3.3. Praktické nácviky poskytování první pomoci se zaměřením na nácvik kardiopulmonální resuscitace
3.4. Základy psychologické první pomoci, zvládání davové psychózy
3.5. Vztah žáku k fyzickému i duševnímu zdraví, posílení rozumové a citové vazby k dané problematice a rozvinutí praktických dovednosti, které určují zdravý životní styl a kvalitu budoucího života v dospělosti; praktická výuka a ověření
3.6. Zákon c. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonu
3.7. Kde získat potřebné informace o péči o zdraví
3.7.1. www stránky dotčených institucí a dalších organizací, které se věnují uvedené problematice
3.7.2. Instituce a organizace, kde lze získávat další potřebné informace
4. Dopravní výchova
4.1. Pedagogické aspekty řešení bezpečné (nejvhodnější) cesty do školy
4.2. Pohyb ve skupině
4.3. Jízda ve skupině
4.4. Právní odpovědnost pedagoga ve škole a mimo školu z hlediska dopravních úrazu dětí
4.5. Bezpečné chování skupiny v dopravním prostředku
4.6. Bezpečné chování skupiny na zastávce, nástupišti

Splnění předmětu

Zkouška bude písemná, otázky striktně z obsahu kurzu.

Literatura

  • Kolektiv (2003): Ochrana člověka za mimořádných událostí. Ministerstvo vnitra, Praha. pdf
  • Kolektiv (2001): Sebeochrana obyvatelstva ukrytím: Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby. MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Praha. 2001. pdf
  • Marádová E. a kol. (2002): Ochrana člověka za mimořádných událostí – Sebeochrana a vzájemná pomoc. Učební texty pro občanskou a rodinnou výchovu na ZŠ. Fortuna, Praha.
  • Herink J., Balek V. (2002): Ochrana člověka za mimořádných událostí – Živelní pohromy. Učební texty pro zeměpis a přírodopis na ZŠ. Fortuna, Praha.
  • Beneš P. a kol. (2002): Ochrana člověka za mimořádných událostí – Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie. Učební texty pro chemii a fyziku na ZŠ. Fortuna, Praha.

Facebook Comments