Proč jsou vyšší lidé inteligentnější?

Ve většině studovaných populací bylo pozorováno, že jak u mužů, tak u žen koreluje pozitivně inteligence s tělesnou výškou, tedy že vyšší lidé jsou v průměru inteligentnější. Otázkou je, proč.

Pro korelaci inteligence s výškou existují minimálně tři velmi odlišná vysvětlení. První asi napadne každého biologa – když někdo vyrůstá v příznivých podmínkách, má dostatek potravy, vitamínů, pozitivních podnětů ze svého sociálního prostředí a působí na něj málo negativních vlivů (patogenů, jedů, sociálních stresů), bude se vyvíjet dobře jak po fyzické a psychické stránce a bude tedy v dospělosti jak vysoký, tak inteligentní. Druhé vysvětlení napadne genetika. Většina genů vykazuje pleiotropní účinky, tj. ovlivňují současně několik znaků. A varianta genu (alela), která negativně ovlivňuje výšku, bude s větší pravděpodobností ovlivňovat inteligenci také negativně, už proto, že se nejspíš bude jednat o alelu poškozenou, či dokonce inaktivovanou mutacemi. Třetí vysvětlení nejspíš napadne evolučního biologa. U člověka často dochází k pozitivně asortativnímu párování partnerů – tak jako vrána k vráně sedá, tak si inteligentní člověk spíše vybere ke společnému soužití a k plození dětí inteligentního partnera a vysoký vysokého partnera. To by samo o sobě ještě nezajistilo, aby si inteligentní vybírala vysokého a hloupá nízkého (pánové prominou, ale na tom, koho by si chtěli vybírat oni zase tak moc nezáleží). Ovšem jak inteligence, tak výška (ta pouze u mužů) jsou vlastnosti zvyšující hodnotu jedince na trhu pohlavních partnerů.   Kdo má jedno nebo druhé má větší šanci, že nakonec získá partnera, který bude mít opět jedno nebo druhé, nebo dokonce obojí. A díky tomu se budou geny pro vysokou postavu a vysokou inteligenci často u potomků vyskytovat pohromadě a v populaci tak bude inteligence pozitivně korelovat s výškou.

Které vysvětlení tedy u člověka platí? Rozsáhlá studie provedená na 7905 osobách z Ameriky a z Austrálie, vesměs jednovaječných a dvouvaječných dvojčatech a jejich rodičích ukázala, že platí vysvětlení číslo 2 a 3, tedy že se uplatňuje vliv genů i vliv asortativního párování. Oba vlivy jsou přitom zhruba stejně silné.  Vliv prostředí byl naopak velmi nízký, což patrně souviselo s tím, že věk studovaných osob byl relativně vysoký (29-78 u rodičů a 10-35 u potomků). Jak již ukázaly dřívější studie, u dětí nerozhodují o inteligenci ani tak geny, jako spíše sociální prostředí, vliv genů se projeví až později, zato však nakonec zcela převáží.

Naše nedávné studie ukázaly, že korelace mezi inteligencí a tělesnou výškou sice existuje i u studentů biologie Přírodovědecké Fakulty Univerzity Karlovy, ale má to několik velkých „ale“. Nadprůměrně vysocí studenti v anonymních dotaznících o sobě vypovídají, že jsou nadprůměrně inteligentní. Netvrdí však, že by jejich tvář, postava či chování byly nadprůměrně atraktivní, takže to asi nebude tím, že by si jen slepě fandili. Výsledky získané pomocí podrobného IQ testu na jiném souboru našich studentů a studentek však ukázaly, že situace bude asi trochu složitější, než se obvykle píše v odborné literatuře. U našich 191 studentek totiž korelovala výška s většinou složek inteligence negativně (menší byly chytřejší), pouze v případě složky verbální znalosti však byla tato korelace statisticky významná. U 88 studentů-mužů nekorelovala výška s inteligencí vůbec, jejich hmotnost (nikoli ovšem tloušťka vyjádřena jako BMI) však statisticky významně korelovala pozitivně s figurální inteligencí a fluidní inteligencí, přičemž v případě figurální inteligence byla tato korelace vysoce statisticky významná. Obě tyto složky inteligence (zejména inteligence fluidní) jsou přitom ovlivňovány především geny, nikoli učením. Možná by tedy stálo zato se napřed podívat, která morfologická vlastnost primárně koreluje s inteligencí a zda se příslušná závislost neliší u mužů a u žen, a teprve poté pátrat po tom, co je příčinou této závislosti.

A nakonec jako obvykle pozvánka do našich pokusů – chcete-li se stát našim pokusným králíkem a svou osobní hřivnou tak zásadně pomoci rozvoji vědy a lidského pozvání vůbec (nebo se jen právě teď nudíte), můžete nám vyplnit na stránce http://bio.natur.cuni.cz/~flegr/kralici/?obsah=pokusy jeden nebo dva dotazníky. Po vyplnění dotazníku Morální dilemata (pozor, trvá to asi 30 minut) se dokonce dozvíte něco o sobě – třeba jak snadno se necháte napálit. A kdo jste nám již tyto dotazníky vyplnil (ke dnešnímu dni vás takových bylo více než 7 tisíc, moc vám všem děkuji) tak nevadí – můžete místo toho „přemluvit bábu“ – jestli máte bábu mezi přáteli na facebooku stačí stisknout tu ručičku pod článkem nebo na webové stránce dotazníku.

(Původní verze tohoto „náborového článku“ byla uveřejněna v internetovém časopise pro popularizaci vědy www.osel.cz)

Facebook Comments