RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.

Vystudovala na PřF UK magisterský obor učitelství pro střední školy biologie-matematika a několik let učila na gymnáziu v Praze, RNDr. obhájila na Katedře parazitologie na PřF UK a disertační práci na Katedře filosofie a dějin přírodních věd na PřF UK. Zde také v současné době působí jako vědecko-pedagogický pracovník. Zabývá se teoretickou a evoluční psychologií reprodukčních strategií. Ve svém výzkumu se věnuje zejména vlivu latentní toxoplasmózy na plodnost, průběh gravidity, pohlavní index a fitness potomků. V řešených projektech úzce spolupracuje s Gynekologickou-porodnickou klinikou 1. Lékařské fakulty UK Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Sama je evolučně úspěšná matka čtyř dětí , což vyplňuje většinu jejího volného času.

E-mail: kankova.sarka@gmail.com
Telefon: +420 777 058 810
Facebook: sarka.kankova.5 (odkaz vede mimo tyto stránky)

Research gate profil: https://www.researchgate.net/profile/Sarka_Kankova

orcid.org/0000-0002-3087-7538

Životopis

Zaměstnání:

 • 2005 – současnost: Katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, vědecko-pedagogický pracovník
 • 2004- 2012: učitelka biologie a matematiky na gymnáziu v Praze (od 2012 na mateřské dovolené)
 • 2008 – současnost: soukromé doučování matematiky
 • 1998 současnost: matka na plný úvazek

Vzdělání:

 • Ph.D. studium (Teoretická a evoluční biologie), PřF UK, Praha 2                                                    2005 – 2011
  Téma disertační práce: Vliv latentní toxoplasmózy na pohlavní index a průběh gravidity – hledání proximátní příčiny
 • RNDr. státní rigorózní zkouška v programu Parazitologie, PřF UK, Praha 2                                         2011
 • Mgr. (studijní obor Učitelství VVP pro střední školy biologie – matematika), PřF UK, Praha 2 (matematika na MFF UK)
  1999 – 2005
  Diplomová práce: Vliv latentní toxoplasmózy na průběh těhotenství                                                     SZZK – Pedagogika a psychologie, Biologie, Didaktika biologie, Matematika s didaktikou                                    matematiky
 • Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 13 – Stodůlky
  1994 – 1998
  Maturitní zkouška (s vyznamenáním): Český jazyk a literatura, německý jazyk, matematika, biologie 
 • ZŠ U Santošky, Praha 5
  1986 – 1998

Publikace:

 • 14 prací (počet citování: 248)  publikovaných v mezinárodních impaktovaných časopisech od roku 2007 zaměřených především na vliv latentní toxoplazmózy na poměr pohlaví, prenatální a postnatální vývoj a na hledání proximátních příčiny. H-index = 9.
 • Flegr, J., Milinski, M., Kaňková , Š., Hůla, M., Hlaváčová , J., Sýkorová, K. (2018): Latent toxoplasmosis and olfactory functions of Rh positive and Rh negative subjects. PLoS One, 13(12): e0209773. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209773
 • Flegr, J., Šebánková, B., Příplatová, L., Kaňková, Š. (2018): Lower performance of Toxoplasma infected, Rh negative subjects in the weight-holding and hand grip tests. PLoS ONE, 13(7): e0200346. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200346
 • Kaňková Š., Flegr J., Calda P. 2015: An elevated blood glucose level and increased incidence of gestational diabetes mellitus in pregnant women with latent toxoplasmosis. Folia Parasitologica, 62: 056. doi: 10.14411/fp.2015.056.
 • Kaňková Š., Flegr J., Calda P. 2015: The influence of latent toxoplasmosis on women’s reproductive function – four cross-sectional studies. Folia Parasitologica, 62: 041. doi: 10.14411/fp.2015.041.
 • Kaňková, Š., Procházková, L., Flegr, J., Calda, P., Springer, D., Potluková, E. 2014: Effects of latent toxoplasmosis on autoimmune thyroid diseases in pregnancy. PLoS ONE, 9(10): e110878.
 • Flegr, J., Klapilova, K., Kaňkova, Š. 2014: Toxoplasmosis can be a sexually transmitted infection with serious clinical consequences. Not all routes of infection are created equal. Medical Hypotheses, 83 (2014) 286–289.
 • Flegr J., Hampl R., Černochová D., Preiss M., Bičíková M., Sieger, Příplatová L., Kaňková Š., Klose J. (2012): The relation of cortisol and sex hormone levels to results of psychological, performance, IQ and memory tests in military men and women. Neuroedocrinology Letters, 33: 224-235.
 • Kaňková Š., Šulc J., Křivohlavá R., Kuběna A., Flegr J. (2012): Slower postnatal motor development in infants of mothers with latent toxoplasmosis during the first 18 months of life. Early Human Development, 88: 879-874.
 • Kaňková Š., Kodym P., Flegr J.(2011): Direct evidence of Toxoplasma-induced changes in serum testosterone in mice. Experimental Parasitology, 128: 181-183.
 • Kaňková Š., Šulc J., Flegr J. (2010): Increased pregnancy weight gain in women with latent toxoplasmosis and RhD-positivity protection against this effect. Parasitology 137: 1773-1779.
 • Kaňková Š., Holáň V., Zajícová A., Kodym P., Flegr J. (2010): Modulation of immunity in mice with latent toxoplasmosis – the experimental support for the immunosuppression hypothesis of Toxoplasma-induced changes in reproduction of mice and humans. Parasitology Research  107: 1421-1427.
 • Kaňková Š., Flegr J. (2007): Longer pregnancy and slower fetal development in women with latent „asymptomatic“ toxoplasmosis. BMC Infectious Diseases, BMC 7:114
 • Kaňková Š., Kodym P., Frynta D., Vavřinová R., Kuběna A., Flegr J. (2007): Influence of latent toxoplasmosis on the secondary sex ratio in mice. Parasitology 134: 1709-1717.
 • Kaňková Š., Šulc J., Nouzová K., Fajfrlík K., Frynta D., Flegr J. (2007): Women infected with parasite Toxoplasma have more sons. Naturwissenschaften 94: 122-127.
 • Flegr J., Kaňková Š., Lindová J., Synek P. (2008): Základy evoluční biologie pro gymnázia. Vydala PřF UK jako součást projektu JPD 3 Přírodovědná gramotnost.
 • Holub D, Motlová L, Rodriguez M, Dragomirecká E, Preiss M, Čermák J, Ungermannová M, Nechutná R, Kaňková Š (2006): Postnatal latent toxoplasmosis in schizophrenia. Cognitive and Psychopathological correlates. Psychiatrie 10(3): 1-5.

Granty:

 • 2018 – 2020 spoluřešitelem projektu P505/18/13692S GAČR: Udržování Rh polymorfismu v populaci moderního člověka selekcí ve prospěch heterozygotů –vliv genotypu na fertilitu a viabilitu
 • 2016 – 2018 spoluřešitelem projektu P407/16/20958S GAČR: Role chovu koček a psů a některých s nimi asociovaných nákaz při vzniku klinických a subklinických forem deprese, OCD, fobií a psychóz
 • 2012 – 2018 spoluřešitelem juniorského projektu UNCE 204004: Příroda a kultura – interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě
 • 2011 – 2015 spoluřešitelem projektu P303/11/1398 GAČR: Úleková reakce a prepulsní inhibice u lidí s latentní toxoplasmosou
 • 2006 – 2008 hlavní řešitel projektu 151/2006 GAUK: Vliv latentní toxoplasmózy na sekundární pohlavní index
 • 2004 – 2011 spoluřešitel projektu MSM0021620828: Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů
 • 2007 – 2009 spoluřešitel projektu 206/07/0360 GAČR: Vztah Rh polymorfismu a latentní toxoplasmózy u člověka
 • 2007 – 2009 spoluřešitel projektu 406/07/0581 GAČR: Rozdíly v behaviorálních projevech latentní toxoplasmózy u mužů a žen

Výuka:

Evoluce sexu a rozmnožovací strategie – PřF Uk

Cvičení z praktické metodologie vědy – PřF UK
Evoluční psychologie – FF UK (spolupřednášející)

Vedené práce:
Současně vedené
1 disertační práce, téma: Role latentní toxoplazmózy a Rh polymorfismu u páru s poruchami plodnosti

1 diplomová práce, téma: Faktory ovlivňující nevolnost a disgust v těhotenství

4 bakalářská práce, témata: 1) Aplikace Trivers-Willardovy hypotézy u lidi; 2) Evoluční teorie homosexuality; 3) Změny v prožívání disgustu související s hormonálnímu výkyvy u žen – adaptivní systém nebo maladaptivná reakce?; 4) Role středvní mikrobioty a HPA osy v dětství

Dokončené:

diplomová práce, obhájena 2017, téma: Vliv latentní toxoplasmózy na reprodukční funkce hostit
bakalářská práce, obhájena 2016, téma: Možnosti pohlavního přenosu toxoplasmózy

bakalářská práce, obhájena 2016, téma: Vliv parazitů na pohlavní index

bakalářská práce, obhájena 2016, téma: Faktory ovlivňující přírůstky váhy v těhotenství

bakalářská práce, obhájena 2015, téma: Toxoplasma na reprodukční funkce hostitele

diplomová práce, obhájena 2013, téma: Vliv latentní toxoplazmózy na funkci štítné žlázy u těhotných žen

Facebook Comments