Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání

Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání – Research Methods in Science Education (MB180C41A)

V. JANŠTOVÁ (garant),  R. DVOŘÁKOVÁ, M. JÁČ, V. JANŠTOVÁ, R. KUBA, J. MOUREK, P. TEPLÝ (vyučující), 0/3, 2 kredity, Z, letní semestr

Anotace

Tento kurz je zaměřen na kvantitativní a kvalitativní metody pedagogického výzkumu v didaktice přírodovědných předmětů (s příklady zejména z didaktiky biologie, ale využitelný je i pro další učitelské obory na fakultě). Pro studenty má smysl především jako metodický průvodce všemi fázemi pedagogického výzkumu, který většina z nich nějakým způsobem realizuje v rámci své diplomové práce nebo závěrečné práce mimořádného studia učitelství. Seznámí se zásadami plánování výzkumu, navrhování hypotéz, základními metodami sběru kvantitativních a kvalitativních dat, přípravou a vyhodnocení rozhovorů, videostudií, analýzou učebnic, tvorbou dotazníků a dalších výzkumných nástrojů v on-line prostředí, typy proměnných, základy statistického vyhodnocení dat a také s oční kamerou, která je na fakultě k dispozici pro výzkumné účely.

Kurz bude probíhat formou semináře – kombinace výkladu učitele, aktivní práce studentů v průběhu výuky (vyhledávání literatury, vyhodnocení dat) a samostatné práce studentů (čtení vědeckých článků, realizace modelového výzkumného úkolu, příprava dotazníku).

S dotazy a provozními záležitostmi ohledně předmětu se obracejte na Mgr. Radima Kubu: radim.kuba@natur.cuni.cz

Sylabus

Splnění předmětu

  • Aktivní účast (1 možná absence).
  • Splnění a odevzdání zadaných úkolů.
  • Napsání zápočtového testu na požadovaný počet bodů.

Literatura

  • Chráska M. 2010: Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Grada, Praha, 265 str.
  • Gavora P. 2010: Úvod do pedagogického výzkumu. Paido, Brno, 261 str.
  • Švaříček R.,Šeďová K. a kol., 2007: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál, Praha, 377 str.
  • Carifio, J., & Perla, R. (2008). Resolving the 50-year debate around using and misusing Likert scales. Medical Education42(12), 1150–1152. https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2008.03172.x
  • Carifio, J., & Perla, R. J. (2007). Ten Common Misunderstandings, Misconceptions, Persistent Myths and Urban Legends about Likert Scales and Likert Response Formats and their Antidotes. Journal of Social Sciences3(3), 106–116. https://doi.org/10.3844/jssp.2007.106.116

Facebook Comments