Úvod do evoluční biologie

Úvod do evoluční biologie –  Introduction to Evolutionary Biology (MB170P55)

J. FLEGR (garant a vyučující), D. FRYNTA (vyučující), 2/0, 3 kredity, Zk, zimní semestr

Aktualita:

V letním semestru 2019/2020 už bude zkoušet pouze prof. Frynta (frynta@centrum.cz) Sledujte SIS

Anotace

Základní přednáška evoluční biologie. Nevyžaduje předchozí absolvování jiných vysokoškolských přednášek, předpokládá však dobré předchozí znalosti gymnasiální biologie. Probírané tématické okruhy zahrnují obecné rysy evoluční biologie, selekci, genetický drift, evoluční tahy, evoluci sexuality, pohlavní výběr, speciaci a extinkci. Hlubším zájemcům o evoluční biologii doporučujeme následně absolvovat i navazující kurz Mikroevoluce a makroevoluce, případně magisterský kurz Evoluční a ekologická parazitologie.

Důležité upozornění: Vzhledem k velkému zájmu studentů naší fakulty i cizích VŠ o tuto přednášku a nedostatečným prostorovým kapacitám učeben nemůžeme zaručit všem zájemcům, že se vejdou do lavic v posluchárně. Vzhledem k tomu, že jsou přednášky plně pokryty studijní literaturou a navíc jsou z nich pořizovány a na webu zveřejňovány audionahrávky, neměl by tento fakt být na překážku úspěšnému absolvování kurzu.

Hodnocení předmětu studenty ZDE.

Sylabus

Komprimovaný archiv s audionahrávkami je ke stažení ZDE (první část) a ZDE (druhá část).

 1. Koncepce biologické evoluce (zvláštnosti biologické evoluce, komplexita, organizovanost, diverzita, účelovost, charakter evolučních procesů, oportunismus, exaptace, spandrely)
  Obrazová prezentace
  Audio Flegr 1. část
  Audio Flegr 2. část
  Audio Flegr 3. část
  Video 2013 1. část
  Video 2013 2. část
 2. Přirozený výběr (typy selekcí, o co se soupeří, kdo soupeří, podle jakých pravidel, frekvenčně závislá selekce, kin selekce, skupinová selekce, evolučně stabilní strategie, teorie sobeckého genu)
  Obrazová prezentace
  Audio Flegr 1. část
  Audio Flegr 2. část
  Audio Flegr 3. část
  Audio Flegr 1. část 2004
  Audio Flegr 2. část 2004
  Video 2013 2. část
  Video 2013 závěry
 3. Genetický polymorfismus (polymorfismus prvního a druhého typu, frekvenčně závislá selekce, selekce ve prospěch heterozygotů)
 4. Genetický posun (pravděpodobnost a rychlost fixace neutrální alely, efektivně neutrální mutace, mírně škodlivé mutace)
  Audio Frynta 1. část
  Audio Frynta 2. část
  Audio Frynta 1. část 2004
  Audio Frynta 2. část 2004
 5. Mutace (typy mutací, náhodnost mutací co do místa a co do směru, fluktuační test, Cairnsonovské mutace, bariéry lamarckovské evoluce)
  Obrazová prezentace
  Audio Flegr
  Audio Flegr 1. část 2004
  Audio Flegr 2. část 2004
  Video 2013 1. část
  Video 2013 2. část
 6. Genový tok a evoluční tahy (migrace, molekulární tah, meiotický tah, mutační a reparační tah)
  Obrazová prezentace
  Audio Flegr 1. část
  Audio Flegr 2. část
  Video 2013
 7. Evoluce pohlavního rozmnožování (nevýhody a výhody pohlavního rozmnožování, výhody pro druh, jedince a příbuzenstvo, evoluční past, důsledek činnosti parazita)
  Obrazová prezentace
  Obrazová prezentace J. Toman 2014
  Audio Flegr 1. část
  Audio Flegr 1. část 2004
  Audio Flegr 2. část 2004
  Video 2013
 8. Pohlavní výběr (kompetice samců a výběr samicemi, indikátorová hypotéza, handicapová hypotéza, nákladnost signálů, koevoluce epigamních znaků a vkusu samic)
  Audio Frynta
  Audio Frynta 2004
 9. Druh (koncepce druhu, typologický druh, biologický druh, základy fylogenetiky, taxon, příbuznost, parafylum, polyfylum, holofylum, znaky, apomorfie, plesiomorfie, homologie, homoplasie)
  Audio Frynta
 10. Speciace (způsoby speciace, speciace v prostoru a v čase, alopatracká, sympatrická, parapatrická, peripatrická, dichopatrická speciace, reprodukčně izolační (RIM) a kohesní (SMRS) mechanismy)
  Audio Frynta 1. část
  Audio Frynta 2. část
  Audio Frynta 1. část 2004
  Audio Frynta 2. část 2004
 11. Makroevoluce (extinkce, hromadné extinkce a extinkce na pozadí, evoluční trendy, evoluční radiace, gradualistický a punktuacionalistický model evoluce)
  Audio Frynta
 12. Kritika a obrana evolučních teorií (zdroje kritiky evolučních teorií, Opičí proces, námitky proti evoluční teorii, doklady platnosti evolučních teorií)
  Obrazová prezentace
  Audio Flegr
  Audio Flegr 2004
  Video 2013
 13. Vznik života (chemická evoluce, vznik stavebních kamenů, vznik biopolymerů, replikace, biologická evoluce – genová teorie, hypotéza RNA světa, vznik genetického kódu)
  Obrazová prezentace
  Obrazová prezentace Toman 2015
  Audio Flegr 2004 1. část
  Audio Flegr 2004 2. část

Splnění předmětu

Zkouška bude mít písemnou i ústní část. Písemná část se bude konat ve dvou alternativních termínech – jednak místo přednášky, obvykle v zápočtovém týdnu, a potom o dva týdny později, obojí nejspíš v čase a místě konání přednášky (učebna Velká geologická, Albertov 6). Termín se ještě může změnit – předem si místo a čas konání písemek ověřte. Sraz všech účastníků před posluchárnou Velká geologická. Pozor – studenti se na tuto písemku nezapisují prostřednictvím SISu. V případě nerovnoměrného rozdělení studentů mezi oběma termíny a tedy nedostatečné kapacity posluchárny během druhého termínu bude polovina studentů přesunuta na pozdější hodinu (asi o 100 minut později). Účast na jednom (a pouze jednom) z těchto termínů je důrazně doporučená. Písemná zkouška bude mít charakter zaškrtávacího testu – výběr právě jedné správné odpovědi ze 4 možností. Na ústní, nikoli však písemnou, zkoušku je nutno se předem přihlašovat prostřednictvím SISu (posluchači, kteří nejsou v SISu, prostřednictvím e-mailu).

Ústní část zkoušky absolvují povinně pouze studenti kteří byli klasifikováni stupněm 4. Pro všechny ostatní je účast na zkoušce dobrovolná, a zúčastní se jí tedy jen ten, kdo nebude se známkou z písemky spokojen. Do známky z ústního zkoušení se známka z písemky nezapočítává. Kdo se nedostaví do konce března na ústní přezkoušení, tomu muže být zapsána do SISu známka z písemky. Kdo získá z písemky známku „výborně“ a nedostaví se na některý z ústních termínů za účelem krátkého dozkoušení (zhruba pětiminutový pohovor), tomu bude zapsáno pouze hodnocení „velmi dobře“. Termíny ústních zkoušek budou vyhlašovány prostřednictvím SISu.

Zápisy známek do indexů budou probíhat výhradně ve dnech konání ústní zkoušky. Svůj první termín (včetně jeho ústní části) by měl student absolvovat do konce února (na základě individuální dohody možno i později). Opravné termíny budou vypisovány až do září.

Vzorové otázky písemky jsou k nahlédnutí ZDE.

Kódy, pod kterými budou jednotliví studenti vyplňovat test, jsou ZDE.

Odpovědi na často kladené otázky naleznete ZDE.

Výsledky písemky: 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17

Literatura

Doporučená

 • Flegr J. (2007): Úvod do evoluční biologie. Academia, Praha.
 • Flegr J. (2005, 2009): Evoluční biologie. Academia, Praha. – zhruba polovina kapitol (viz sylabus), není třeba se učit kapitoly, které jsou až součástí rozšiřujícího kurzu Mikroevoluce a makroevoluce

Doplňková

 • Dawkins R. (1998): Sobecký gen. Mladá fronta, Praha.
 • Flegr J. (2006): Zamrzlá evoluce. Academia, Praha.
 • Flegr J. (2015): Evoluční tání. Academia, Praha.
 • Begallová S., Burda H., Mihulka S., Storch D., Zrzavý J. (2017): Jak se dělá evoluce. Argo & Dokořán, Praha.
 • Toman, J. (2015): Pohlavní rozmnožování optikou evoluce: Vznik, vývoj a paradoxy největší evoluční záhady. Academia, Praha.

Facebook Comments